Warunki i opłaty przyłączenia do sieci wodno kanalizacyjnej.

Jak odrolnić działkę rolną? Ile to kosztuje i jak wygląda procedura?
4 lutego 2019
Lokator nie chce się wyprowadzić z wynajmowanego mieszkania. Co zrobić?
4 lutego 2019
Show all

Warunki i opłaty przyłączenia do sieci wodno kanalizacyjnej.

Warunki przyłączenia do siedzi wodno kanalizacyjnej wydawane są przez właściwe przedsiębiorstwo na podstawie złożonego przez osobę zainteresowaną wniosku. Warunki przyłączenia do sieci wydawane są w różnych terminach najczęściej od 7 do 30 dni. Podstawą do złożenia wniosku o wydanie powołanego wyżej dokumentu jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Wydane przez przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne warunki przyłączenia do sieci określają wymogi jakie wnioskujący musi spełnić aby dokonać przyłącza wodnokanalizacyjnego.

Jakie są warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej?

Jako warunki przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa wskazują parametry techniczne przyłącza, wskazują lokalizację wodomierza oraz miejsce i sposób w jaki ma dojść do przyłączenia do sieci, warunki wskazują także ilość planowanego poboru wody i odbioru ścieków.

Ile są ważne wydane warunki przyłączenia do sieci?

Nie ma ustawowego terminu, który wskazywałby ile są ważne wydane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne warunki ale najczęściej okres ważności dokumentu określony zostaje na od 1 do 3 lat.

W wydanym dokumencie wskazany powinien być zawsze okres ważności warunków.

Przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne odmawia przyłączenia działki do sieci ze względu na brak możliwości technicznych, co robić?

Jeżeli przedsiębiorstwo wydało odmowę w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci można złożyć odwołanie od tej odmowy w oparciu o przepisy postępowania administracyjnego wyczerpując dwustopniowe postępowanie odwoławcze. W odwołaniu należy uzasadnić, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją przedsiębiorstwa.

Opłata za przyłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej

Opłaty za przyłączenie do sieci są nielegalnie pobierane przez gminy. Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej.

Leave a Reply

%d bloggers like this: