Warunki i opłaty przyłączenia do sieci wodno kanalizacyjnej.

Warunki przyłączenia do siedzi wodno kanalizacyjnej wydawane są przez właściwe przedsiębiorstwo na podstawie złożonego przez osobę zainteresowaną wniosku. Warunki przyłączenia do sieci wydawane są w różnych terminach najczęściej od 7 do 30 dni. Podstawą do złożenia wniosku o wydanie powołanego wyżej dokumentu jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Wydane przez przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne warunki przyłączenia do sieci określają wymogi jakie wnioskujący musi spełnić aby dokonać przyłącza wodnokanalizacyjnego.

Jakie są warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej?

Jako warunki przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa wskazują parametry techniczne przyłącza, wskazują lokalizację wodomierza oraz miejsce i sposób w jaki ma dojść do przyłączenia do sieci, warunki wskazują także ilość planowanego poboru wody i odbioru ścieków.

Ile są ważne wydane warunki przyłączenia do sieci?

Nie ma ustawowego terminu, który wskazywałby ile są ważne wydane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne warunki ale najczęściej okres ważności dokumentu określony zostaje na od 1 do 3 lat.

W wydanym dokumencie wskazany powinien być zawsze okres ważności warunków.

Przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne odmawia przyłączenia działki do sieci ze względu na brak możliwości technicznych, co robić?

Jeżeli przedsiębiorstwo wydało odmowę w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci można złożyć odwołanie od tej odmowy w oparciu o przepisy postępowania administracyjnego wyczerpując dwustopniowe postępowanie odwoławcze. W odwołaniu należy uzasadnić, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją przedsiębiorstwa.

Opłata za przyłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej

Opłaty za przyłączenie do sieci są nielegalnie pobierane przez gminy. Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kwadraciak.pl
Average rating:  
 0 reviews

Leave a Reply

%d bloggers like this: